Võistlusvõimlejatele üleminek ühest klubist teise

VÕISTLUSVÕIMLEJATE  ÜLEMINEK
ÜHEST KLUBIST TEISE
(Alus: Eesti Võimlemisliidu põhikiri punkt 32, alapunkt 10.)


8.1 Klubi liikmeks vastuvõtmine ja sealt lahkumine toimub vastavalt klubi põhikirjale aktsepteerides Eesti Võimlemisliidu poolt kehtestatud korda.

8.2 Võistlusvõimleja üleminek ühest klubist teise toimub:

  • võimleja või lapsevanema kirjaliku avalduse alusel klubi juhatusele,  alla 15.a.vanustel lastel peab olema lisatud lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.

  • avalduse saanud klubi juhatus  on kohustatud läbi vaatama avalduse 1 kuu jooksul ning võtma vastu otsuse kooskõlastades teise klubiga (kuhu võistleja siirdub)  kõik üleminekuga seonduvad üksikasjad.

8.3  Võimleja ülemineku korral on klubil õigus kehtestada kompensatsiooni summad, mis ei tohi ületada allpooltoodud määrasid: 

Üleminek 1. õppeaasta jooksul – maksuta,
2. õppeaastal – kuni 64 eurot,
3. õppeaastal – kuni 128 eurot,
4. õppeaastal – kuni 192 eurot,
5. õppeaastal – kuni 256 eurot,
6. õppeaastal – kuni 320 eurot,
7. õppeaastal – kuni 384 eurot
8. õppeaastal – kuni 448 eurot jne.

8.4  Klubi ei oma õigust takistada võimleja üleminekut ühest klubist teise, kui see on seotud tema elukoha muutusega, siirdumisega õppima või tööle asumisega vabariigi teise administratiiv-territoriaalsesse üksusesse.

8.5  Kokkuleppe mittesaavutamisel edastavad klubid oma otsused (nõudmised) EEVL juhatusele lõplikuks otsustamiseks.

8.6 EEVL juhatus, otsustades võimleja üleminekut ühest klubist teise, arvestab eelkõige võistleja sportlikku kvalifikatsiooni ja kõiki teisi üleminekuga seonduvaid asjaolusid ja vajadusel vaatab üle ja kinnitab ka ülemineku kompensatsiooni suuruse, mida üks klubi peab teisele tasuma.

8.7 Võimleja võib esineda uue klubi nimel, kui on täidetud kõik punktis 8.2 ja 8.3 esitatud nõuded.

8.8 Klubi vahetanud võimleja sportlikud tulemused lähevad arvesse endisele klubile esimesel kahel aastal 100%, kolmandal aastal 50% ja alles neljandast aastast alates saab uus klubi 100% õpilase tulemustest enda arvele.

 

Leave a Reply